Algemene Voorwaarden IoT

T-Mobile Netherlands B.V.

1. Definities

Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens T-Mobile voor een Connectie of (Aanvullende) Dienst. Het Aanbod bevat een omschrijving van de (Aanvullende) Dienst, de vaste periodieke kosten, en de voorwaarden waaronder deze wordt aangeboden;
Aanvullende Diensten: T-Mobile producten en diensten die de Klant al dan niet tegen vergoeding kan afnemen in aanvulling op de Dienst en daarmee deel uit gaan maken van de Overeenkomst;
Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden IoT T-Mobile Netherlands B.V., die van toepassing zijn op het Aanbod, de Overeenkomst en de (levering en het gebruik van de Aanvullende) Dienst;
Aanvullende voorwaarden: de voorwaarden die, in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, van toepassing zijn op de Aanvullende Dienst;
Connectie: de verbinding met het Netwerk die T-Mobile aan de Klant biedt;
Dienst: de dienst(en) waarbij de Klant al dan niet tegen vergoeding gebruik maakt van het Netwerk;
Gateway of Middleware platform: door T-Mobile aangeboden koppelvlak tussen de Klant en haar IoT apparatuur waarmee de Klant haar Simkaarten en daarbij behorende Randapparaten kan registreren;
Gebruikskosten: alle vergoedingen die de Klant verschuldigd is, voortvloeiend uit (gebruik van) de (Aanvullende) Dienst, berekend naar het geldende Tarievenoverzicht;
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie T-Mobile de Overeenkomst sluit;
Klantenservice: klantenservice van IoT T-Mobile, te bereiken via het e-mailadres hi@iot.t-mobile.nl;
LTE-M: Long Term Evolution for Machines. LTE-M is een zogenaamde Low Power Wide Area (LPWA) technologie, die communicatie van kleine hoeveelheden data over grote afstand mogelijk maakt met de focus op lager energieverbruik en lagere kosten. LTE-M is een internationale (3GPP) standaard;
NB-IoT: Narrowband-Internet of Things. NB-IoT is evenals LTE-M een Low Power Wide Area (LPWA) technologie, die communicatie van kleine hoeveelheden data over grote afstand mogelijk maakt waarbij het energieverbruik minimaal is. NB-IoT is een internationale (3GPP) standaard. NB-IoT richt zich nog meer op minimaal energieverbruik dan LTE-M. LTE-M daarentegen levert een grotere bandbreedte dan NB-IoT. Beide technologieën zijn complementair aan elkaar;
Netwerk: het T-Mobile (IoT) netwerk;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen T-Mobile en de Klant op grond waarvan T-Mobile de (Aanvullende) Dienst levert en waarop deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden en het geldende Tarievenoverzicht van toepassing zijn;
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Randapparaat: apparaat dat bestemd is om (al dan niet via een Simkaart) te worden aangesloten op het Netwerk voor het overbrengen, verwerken of ontvangen van informatie, daaronder begrepen telefoons en computers;
Communicatiemodule: de radiomodule in het Randapparaat dat communiceert met het Netwerk.
Simkaart: een T-Mobile simkaart, al dan niet door middel van sim on chip, die in combinatie met apparatuur van de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst;
Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke vergoedingen met betrekking tot de (Aanvullende) Dienst, op te vragen bij de Klantenservice of in te zien op de Website;
T-Mobile: T-Mobile Netherlands B.V., Waldorpstraat 60, 2521 CC, Den Haag;
Website: T-Mobile’s IoT internetsite iot.t-mobile.nl.

 

2. Algemene bepalingen

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en (de levering en het gebruik van) de Dienst, evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.

2.2  Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van T-Mobile, prevaleren de schriftelijke.

2.3  De Algemene en Aanvullende Voorwaarden en het Tarievenoverzicht kunnen door T-Mobile eenzijdig worden gewijzigd. Voor de Klant negatieve wijzigingen zullen ten minste 1 maand vooraf individueel bekend worden gemaakt. De wijzigingen treden 1 maand na de bekendmaking of op een in de bekendmaking vermelde (latere) datum in werking, een en ander met inachtneming van de daarvoor dan geldende dwingendrechtelijke bepalingen. Indien de Klant de wijziging met betrekking tot de door hem afgenomen (Aanvullende) Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst met betrekking tot die (Aanvullende) Dienst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opzegging dient door T-Mobile te zijn ontvangen binnen 1 maand na ontvangst door de Klant van de bekendmaking. Het actuele Tarievenoverzicht en de Algemene en Aanvullende Voorwaarden zijn beschikbaar op de Website.

2.4  Indien de Klant aan T-Mobile gegevens verstrekt, in welke vorm dan ook, staat de Klant in voor de juistheid van deze gegevens. T-Mobile is niet gehouden de juistheid van opgegeven gegevens te verifiëren.

2.5  De Klant moet T-Mobile ten minste 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk informeren. T-Mobile is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet-tijdig of niet juist doorgeven door de Klant van de adreswijziging.

2.6  De Klant kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T-Mobile zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Dienst, overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

2.7  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.8  Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen exclusief ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst met betrekking tot (Aanvullende) Diensten komt tot stand nadat T-Mobile daartoe een aanvraag of bestelling heeft ontvangen van de Klant en deze aanvraag of bestelling door T-Mobile is aanvaard.

3.2 De Klant heeft gedurende 14 dagen het recht om de bestelling ongedaan te maken. De bedenktermijn bij de koop van producten vangt aan na ontvangst van het product en de bedenktermijn bij de koop van diensten vangt aan op de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Voor de verklaring van ontbinding kunt u binnen 14 dagen na ontvangst contact opnemen met T-Mobile via hi@iot.t-mobile.nl. T-Mobile voorziet u dan verder van instructies over het terugzenden van de producten en de verdere afwikkeling. Er zijn geen kosten verschuldigd voor het inroepen van de bedenktermijn, behalve de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

3.3 T-Mobile kan een risico-onderzoek uit (laten) voeren, zoals een kredietwaardigheidsonderzoek of zich hierover laten informeren door derden. Indien het onderzoek risico’s uitwijst die T-Mobile niet wil aanvaarden, kan T-Mobile beperkingen en/of verdere verplichtingen aan het gebruik van de Dienst stellen, of naar keuze van T-Mobile de Overeenkomst niet aangaan of beëindigen. In dit laatste geval is de Klant aansprakelijk voor de Gebruikskosten tot het moment van afsluiting. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal T-Mobile opgave van de reden(en) doen. In het kader van een risico-onderzoek kunnen Persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

4 Gebruik van de Dienst

4.1 De Klant ontvangt een Simkaart van T-Mobile waarmee gebruik gemaakt kan worden van het Netwerk. Deze Simkaart blijft van T-Mobile. De Klant mag de Simkaart uitsluitend gebruiken in combinatie met een CE- gecertificeerd apparaat en met een Communicatiemodule die door T-Mobile is gecertificeerd. Een overzicht van deze gecertificeerde modules is te vinden op onze Website.

4.2 Het Netwerk werkt door verspreiding van radiosignalen. De radiosignalen worden soms gestoord. Dan gaat het om storingen met een oorzaak van buitenaf. T-Mobile kan dan ook niet instaan voor een volledige beschikbaarheid van het Netwerk. Door onderhoud of storingen kan het zijn dat er tijdelijk weinig of helemaal geen bereik is. T-Mobile doet dan uiteraard haar best om dit zo snel mogelijk op te lossen.

4.3 De Klant dient zelf zorg te dragen voor de benodigde apparatuur (Communicatiemodule, tool-kit, circuit board). T-Mobile verschaft de Simkaart en toegang tot het Netwerk.
De door de Klant gebruikte Randapparaten dienen te voldoen aan de vereisten die worden vermeld in de altijd actuele versie van de GSMA IoT Device Connection Efficiency Guidelines.

4.4 Wanneer de ingezette volumes van een specifiek IoT Randapparaat 10.000 (zegge: tienduizend) eenheden overschrijden, ondersteunt de geïntegreerde Communicatiemodule ten minste een van de volgende twee kenmerken:
De functie Radio Policy Manager, zoals gedefinieerd in de altijd actuele versie van de GSMA-richtlijnen [GSMA IoT Device Connection Efficiency Guidelines]. Als de door de Klant gebruikte Simkaart niet de benodigde velden bevatten om het gedrag van Radio Policy Manager aan te passen, moet de functie op verzoek van T-Mobile worden geactiveerd door de Klant, , bijvoorbeeld via eigen AT-opdrachten die door de applicatie op het Randapparaat naar de Communicatiemodule worden verzonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze gepatenteerde implementatie af te stemmen met zijn Communicatiemodule Leverancier. OF; De Network Friendly Mode, zoals gedefinieerd in de vereisten voor de verbindingsefficiëntie in de GSMA- richtlijnen [GSMA IoT Device Connection Efficiency Guidelines]. De functie moet door de Klant worden geactiveerd op verzoek van T-Mobile, bijvoorbeeld via eigen AT-opdrachten die door de applicatie op het Randapparaat naar de Communicatiemodule worden verzonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze gepatenteerde implementatie af te stemmen met zijn Communicatiemodule Leverancier.

4.5 T-Mobile is niet aansprakelijk voor data verkeer dat vanuit het Randapparaat niet wordt ontvangen op de IoT-serviceplatforms van de Klant of zijn eindklanten, als gevolg van de activering door de Klant of eindklant van de twee functies die in deze bepaling op de Communicatiemodule worden vermeld.

4.6  De Klant is zelf verantwoordelijk voor alle kosten die met het abonnement van de Klant worden gemaakt. Is de Simkaart gestolen of vermoedt de Klant misbruik, dan dient de Klant dat zo snel mogelijk te melden. De Connectie kan dan worden geblokkeerd. Tot aan het moment van de melding blijft de Klant zelf verantwoordelijk voor de gebruikskosten.

4.7  T-Mobile kan wijzigingen aanbrengen wat betreft de landen en/of netwerken waar vandaan/waarheen data verstuurd kan worden in het buitenland (“Roaming”). De Klant kan gebruikmaken van de Roaming netwerken, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden. T-Mobile staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk. De informatie over Roaming (ingaand en uitgaand elektronisch communicatieverkeer) is beschikbaar op de Website.

5. Duur van de Overeenkomst en beëindiging

5.1  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde minimale contractperiode na activatie van de Connectie(s). Na afloop van deze minimale contractperiode wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant de Overeenkomst voor het verstrijken van de minimale contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk heeft opgezegd bij de Klantenservice. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de Klant telkens met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen.

5.2  T-Mobile is gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden in geval:

(a)  de bij de Klant in rekening gebrachte kosten voor (Aanvullende) Diensten niet worden betaald;

(b)  de Klant niet voldoet aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;

(c)  van beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunningen, al dan niet van derden, op basis waarvan T-Mobile haar (Aanvullende) Diensten aanbiedt;

(d)  technische of bedrijfseconomische omstandigheden daartoe noodzaken;

(e)  de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan T-Mobile heeft verstrekt.

5.3  Ontbinding is mogelijk zonder voorafgaande ingebrekestelling in het onder sub (e) van het vorige lid bedoelde geval, alsmede indien:

(a)  nakoming door de Klant blijvend onmogelijk is;

(b)  sprake is van een faillissement, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Klant, dan wel een verzoek daartoe aanhangig is gemaakt.

5.4 Bij ontbinding en/of beëindiging komen de aanspraken van de Klant jegens T-Mobile en het resterende tegoed te vervallen, zonder dat de Klant aanspraak heeft op enige vorm van terugbetaling of compensatie. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de periodieke vergoeding(en) uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende duur van de minimale contractperiode.

6. Opschorting door T-Mobile

6.1  T-Mobile kan, zonder ingebrekestelling, de (Aanvullende) Dienst geheel of gedeeltelijk opschorten indien de Klant:

(a)  zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van de Dienst,

(b)  een of meer van de in rekening gebrachte kosten voor Diensten niet heeft betaald,

(c)  bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan T-Mobile heeft verstrekt.

6.2  De opschorting vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De opschorting eindigt wanneer T-Mobile vaststelt dat de Klant alsnog al zijn verplichtingen is nagekomen. De kosten van opschorting en het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van de Klant. Tijdens de opschorting blijft de Klant verplicht tot betaling van zijn vaste periodieke kosten voor de duur van de Overeenkomst.

6.3  Wanneer de Klant in korte tijd ongebruikelijk hoge kosten maakt, is T-Mobile gerechtigd bepaalde bestemmingen en diensten waarvoor bovengemiddelde tarieven gelden, ontoegankelijk te maken voor de Klant totdat de Klant een voorschot heeft betaald als bedoeld in artikel 7.9.

7. Betaling en Tarieven

7.1  De Klant is voor de door hem afgenomen (Aanvullende) Diensten Gebruikskosten verschuldigd. De Gebruikskosten worden gefactureerd op basis van het geldende Tarievenoverzicht. De Gebruikskosten zijn verschuldigd vanaf het moment van activatie van de Connectie. T-Mobile zal bij een overeenkomst voor abonnementen een dag na bestelling de Gebruikskosten in rekening gaan brengen. De Klant kan deze Connecties direct activeren op het Netwerk. Voor extra Connecties bovenop een abonnement zullen direct na activatie door de Klant extra kosten worden berekend evenredig met het aantal extra Connecties.

7.2  T-Mobile is gerechtigd de kosten te incasseren voor de dienstverlening van derden voor Contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten welke door de Klant zijn afgenomen. De Klant stemt ermee in dat deze kosten als Gebruikskosten door T-Mobile op haar facturen in rekening worden gebracht.

7.3  T-Mobile heeft het recht om het periodieke deel van de Gebruikskosten die de Klant onder deze Overeenkomst verschuldigd is, vooruit en periodiek te factureren. In bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is T-Mobile gerechtigd tussentijds te factureren. De Klant zal de factuur betalen binnen de op de factuur aangegeven termijn.

7.4  T-Mobile stelt de factuur kosteloos elektronisch beschikbaar.

7.5  Klachten over de factuur dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice gemeld te worden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. T-Mobile neemt alleen schriftelijke opschortingsverzoeken in behandeling en dit slechts voor het gedeelte van de factuur dat gemotiveerd wordt betwist.

7.6  Bij niet tijdige betaling behoudt T-Mobile zich alle wettelijke rechten voor, waaronder opschorting van de (Aanvullende) Dienst, het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten en het overdragen van de vordering aan een incassobureau.

7.7  T-Mobile is gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen (deels) over te dragen aan een derde partij.

7.8  T-Mobile kan, voor de totstandkoming van de Connectie of tijdens de looptijd van de Overeenkomst, van de Klant een voorschot van een nader door T-Mobile vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat de Klant in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt of wanneer T-Mobile vermoedt dat de Klant de betalingsverplichtingen niet zal nakomen. T-Mobile zal geen rente verschuldigd zijn over dit voorschotbedrag.

7.9  Eventuele incidentele kosten welke verband houden met de Overeenkomst en de oplevering van de Connectie kunnen door T-Mobile in rekening worden gebracht voordat de Connectie tot stand is gebracht.

8. Verwerking van Persoonsgegevens

8.1  T-Mobile verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (Tw). Voor zover de Klant persoonsgegevens verzamelt en aan T-Mobile verstrekt, staat de Klant er jegens T-Mobile voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.

8.2  Met betrekking tot de Dienst en de Aanvullende Diensten die als een standaardfunctionaliteit door T-Mobile worden aangeboden, is T-Mobile verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld onder de AVG. De Klant stelt T-Mobile in dit verband in staat om te voldoen aan zijn verplichtingen onder de AVG, in het bijzonder het informeren van betrokkenen en het op de juiste manier gehoor geven aan verzoeken van rechten van betrokkenen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door T‑Mobile als verwerkingsverantwoordelijke is terug te vinden op www.t-mobile.nl/privacy.

8.3  Indien en voor zover Partijen in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en verwerker als bedoeld onder de AVG, komen Partijen overeen dat zij daarvoor een aparte verwerkersovereenkomst zullen sluiten.

9. Aansprakelijkheid T-Mobile

9.1  T-Mobile is slechts binnen de grenzen van dit artikel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst.

9.2  T-Mobile is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, waaronder uitdrukkelijk (doch niet uitsluitend) dient te worden verstaan immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving.

9.3  Voor schade anders dan indirecte schade is T-Mobile slechts aansprakelijk in de hierna genoemde gevallen en met inachtneming van de daar vermelde grenzen:

  1. dood of lichamelijk letsel tot een maximumbedrag van € 900.000,- per gebeurtenis;
  2. het door T-Mobile niet of onrechtmatig verwerken van Persoonsgegevens van de Klant tot een maximum van € 2500,- per Klant en tot ten hoogste € 225.000 per gebeurtenis voor alle benadeelde T-Mobile klanten tezamen;
  3. schade aan zaken van de Klant in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst door T-Mobile tot een maximum van € 225.000 per gebeurtenis.

9.4  Indien als gevolg van een gebeurtenis als bedoeld in dit artikel meerdere Klanten een vordering jegens T-Mobile instellen, en de gezamenlijke vorderingen de in artikel 9.3 per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, is T-Mobile slechts verplicht de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan te voldoen.

9.5  De Klant dient T-Mobile uiterlijk binnen 2 maanden na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van T-Mobile is gebracht, zal niet worden vergoed, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verlangd.

9.6  De in dit artikel genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van T-Mobile.

10. Reclames, klachten en geschillen

10.1  De Klant dient reclames ten aanzien van direct waarneembare gebreken in/aan de levering van producten en (Aanvullende) Diensten binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij T-Mobile te melden, met dien verstande dat een melding binnen een termijn van 2 maanden in ieder geval als tijdig wordt beschouwd.

10.2  Geschillen tussen de Klant die een natuurlijk persoon is en T-Mobile over de Overeenkomst, kunnen zowel door de Klant als door T-Mobile worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, aan welke keuze zij beiden dan gebonden zijn. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan T-Mobile heeft voorgelegd. T-Mobile zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld. Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van T-Mobile, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop door T-Mobile had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. Het geschil moet uiterlijk binnen 12 maanden na ontstaan daarvan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement is te raadplegen via de website van de Geschillencommissie en wordt door T- Mobile desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend voor beide partijen. Voor de behandeling van een geschil is voor beide partijen een vergoeding verschuldigd.

Geldig vanaf 19 juni 2018.