Internet of Things

Voorwaarden

Dienst: de dienst(en) waarbij de Klant al dan niet tegen vergoeding gebruik maakt van het Early Access Program (Startpakket of Pilotpakket)
Early Access Program: de testperiode waarin een selectie van klanten toegang krijgt tot het pre-commerciële Netwerk en bijbehorende Gateway
Klant: de (recht)spersoon aan wie T-Mobile de Simkaart(en) verstrekt in het kader van de levering van de Dienst
Netwerk: het NB-IoT netwerk van T-Mobile
Gateway: door T-Mobile aangeboden koppelvlak tussen de Klant en haar NB-IoT apparatuur
Simkaart: een T-Mobile Simkaart, al dan niet door middel van sim on chip, die in combinatie met apparatuur van de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst
T-Mobile: T-Mobile Netherlands B.V., Waldorpstraat 60, 2521 CC, Den Haag

§ 1  De Dienst

1.1 Gebruik van de Dienst 

1.1.1 De Klant ontvangt van T-Mobile één Simkaart in geval van afname van het Startpakket óf (maximaal) 100 Simkaarten in geval van afname van het Pilotpakket.

1.1.2 Met deze Simkaart(en) kan gebruik gemaakt worden van het Netwerk. De Simkaarten blijven van T-Mobile. Het is niet toegestaan wijzigingen op de Simkaart aan te brengen. 

Het is uitsluitend toegestaan het verkeer te laten verlopen via de Gateway. 

1.1.3 Is de Simkaart gestolen of vermoedt de Klant misbruik, dan dient de Klant dat zo snel mogelijk te melden via iot@t-mobile.nl. De simkaart wordt dan gedeactiveerd. De Klant heeft geen recht op eventueel gedane betalingen aan T-Mobile. 


1.2 Locatie en dekking

1.2.1    Het Netwerk werkt door verspreiding van radiosignalen. De radiosignalen worden soms gestoord. Dan gaat het om storingen met een oorzaak van buiten af. T-Mobile kan dan ook niet instaan voor een volledige beschikbaarheid van het Netwerk. Door onderhoud of storingen kan het zijn dat er tijdelijk weinig of helemaal geen bereik is. NB-IoT dekking/service is in principe beperkt tot Nederland. 


1.3 Benodigde apparatuur

1.3.1 De Klant dient zelf zorg te dragen voor de benodigde apparatuur (radio module, toolkit, circuit board). T-Mobile verschaft de Simkaart en toegang tot het Netwerk en de Gateway.


1.4 Beperkingen

1.4.1 De Dienst betreft een test. Dekking binnen het Early Access Program is niet vergelijkbaar met de uiteindelijke, operationele set-up, dus het is mogelijk dat de dekking minder is dan verwacht kan worden van een operationeel netwerk.

1.4.2 Er wordt gebruik gemaakt van het Netwerk en de “pre-productie” Gateway. De huidige set-up is gebaseerd op de 3GPP standaard (Rel-13), en heeft features die nog in ontwikkeling zijn.

1.4.3 Het kan zijn dat er wijzigingen plaatsvinden in de T-Mobile set-up die vereisen dat de Klant ook een update doorvoert, al dan niet op afstand. Dit kan tot gevolg hebben dat de Klant fysieke toegang tot zijn apparatuur en/of Simkaart moet hebben. 

1.4.4 Een migratie van Early Access Simkaarten naar de toekomstige commerciële dienst kan niet gegarandeerd worden. 

1.4.5 T-Mobile behoudt zich het recht voor om beperkingen/verandering op te leggen met betrekking tot het verbruik of gebruik, instellingen, periode en/of veranderen van frequenties.


1.5 Support

1.5.1 Indien de Klant gebruik maakt van het Startpakket, is support beperkt tot de volgende gevallen: set-up van de connectie van de Klant (apparatuur tot aan de Gateway). Support wordt geleverd via het Forum of tijdens een Installfest.

1.5.2 Indien de Klant gebruik maakt van het Pilotpakket, kan de Klant voor vragen contact opnemen via forum, e-mail of telefoon. Daarnaast kan de Klant een onboarding training volgen.


1.6 Bijdrage van de Klant 

1.6.1 Voor gebruik van het Pilotpakket wordt een eenmalige financiële vergoeding gevraagd van EUR 295. Het Startpakket is gratis. 

1.6.2 Van de Klant wordt verwacht dat deze zich zal inspannen om een werkend prototype te realiseren voor (toekomstig) NB-IoT gebruik. 

1.6.3 De Klant stemt ermee in om feedback te geven en/of vragen te beantwoorden over de Dienst vanuit zowel zakelijk als technisch perspectief zodat T-Mobile de Dienst en dienstverlening kan verbeteren. 


1.7 Data, privacy en vertrouwelijkheid

1.7.1 De data die wordt verzonden vanaf de apparatuur van de Klant, kunnen worden benaderd via de Gateway. Instructies en toegang hiertoe worden bij aanvang van de deelname verstrekt door T-Mobile. 

1.7.2 De door T-Mobile verwerkte Persoonsgegevens zullen door T-Mobile slechts op zorgvuldige wijze worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de doeleinden die in de aanmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag zijn aangegeven. Nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door T-Mobile wordt gegeven in het “Privacy Statement” welke te vinden is op de Website. Het Privacy Statement is ook kosteloos op te vragen bij de Klantenservice.

1.7.3 T-Mobile verwerkt Persoonsgegevens van haar Klanten voor de volgende doeleinden: 

(a) het beoordelen van de aanvraag voor een Aansluiting;

(b) het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst; 

(c) de overbrenging van communicatie gerelateerd aan de Dienst; 

(d) het analyseren van het gebruik van het Netwerk voor zover dat met het oog op het verkeersbeheer, het waarborgen, verbeteren van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en de verantwoorde bedrijfsvoering van T-Mobile noodzakelijk is; 

(e) de inlichtingenverstrekking aan de Klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;

(f) marktonderzoek, tenzij de Klant daartegen verzet heeft aangetekend; 

(g) (tele-)marketing-, direct marketing, zoals door middel van e-mailberichten, SMS- en MMS berichten en direct mail en verkoopactiviteiten met het oog op het uitbreiden van omzet en Klantenbestand door het actief benaderen van de eigen Klanten (ook na afloop van het Early Access Program) met aanbiedingen van eigen gelijksoortige producten en diensten, tenzij de Klant  verzet heeft aangetekend; 

(h) het voorkomen en bestrijden van fraude en onregelmatigheden en het bevorderen van de continuïteit van de bedrijfsvoering van T-Mobile;

(i) ten behoeve van het aanleggen van een bestand van Klanten van wie de Dienst wegens niet tijdige betaling buiten werking is gesteld dan wel die T-Mobile ernstig hebben gedupeerd of hebben geprobeerd te duperen. De Persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn mede bestemd om te worden verstrekt aan andere aanbieders van (mobiele) telecommunicatiediensten;

(j) het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder de medewerking aan aftapverplichtingen in het belang van strafvordering en de nationale veiligheid. T-Mobile is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van deze medewerking door T-Mobile;

1.7.4 Buiten de in 1.7.3 genoemde gevallen verstrekt T-Mobile geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 

1.7.5 De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden. 

1.7.6 T-Mobile zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, verminking en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

1.7.7 Indien de Klant een dienst van een derde afneemt, waarvoor deze derde dient te beschikken over diens Persoonsgegevens, dan is T-Mobile niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van Persoonsgegevens door deze derde. 

1.7.8 De Klant heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de over hem verwerkte Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. T-Mobile kan voor de uitoefening van deze rechten kosten in rekening brengen tot het wettelijke toegestane maximum.

1.7.9 Beide partijen zullen alle documenten, data en informatie die door de andere partij worden gedeeld in het kader van de voorbereiding of uitvoering van Early Access Program alleen gebruiken voor dat doel en zullen vertrouwelijk met deze informatie omgaan.  

1.7.10 De Klant stemt ermee in (meet)resultaten te delen met T-Mobile, uitsluitend voor intern gebruik binnen T-Mobile. 

1.7.4 De Klant stemt ermee in dat T-Mobile een beschrijving van de NB-IoT Early Access activiteiten en/of toepassing van de Klant mag publiceren (on- en/of offline), waarbij het gebruik van de naam van de Klant toegestaan is.


1.8 Looptijd van de dienst

1.8.1 T-Mobile levert de Dienst tot uiterlijk 1 april 2018 en daarmee vervalt de rechtsrelatie tussen T-Mobile en de Klant.

1.8.2 Na afloop van de looptijd dient de klant de Simkaart(en) op verzoek te retourneren aan T-Mobile. 

1.8.3 T-Mobile kan, zonder ingebrekestelling, de Dienst geheel of gedeeltelijk opschorten indien de Klant: 

(a)    zijn verplichtingen niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van de Dienst, 

(b)    een of meer van de in rekening gebrachte kosten niet heeft betaald, 

(c)    verkeerde of onvolledige informatie aan T-Mobile heeft verstrekt.

1.8.4 De opschorting vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De opschorting eindigt wanneer T-Mobile vaststelt dat de Klant alsnog al zijn verplichtingen is nagekomen. De kosten van opschorting en het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van de Klant.

§ 2 Aansprakelijkheid / juridische voorwaarden

2.1 T-Mobile is aansprakelijk voor opzettelijk door T-Mobile toegebrachte schade. 

2.2 T-Mobile is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, waaronder uitdrukkelijk (doch niet uitsluitend) dient te worden verstaan immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving.

2.3 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. Geschillen die ontstaan kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Den Haag. 

2.4 Als een van de voorwaarden komt te vervallen, heeft dit geen effect op de geldigheid van de overige voorwaarden. Betrokken partijen zullen de vervallen voorwaarde onmiddellijk vervangen door een nieuwe voorwaarde die het doel en intentie van de eerdere voorwaarde zo veel mogelijk benadert.